Vedtekter for Ringsaker Montessoriskole SA

Sist revidert på årsmøtet 28.03.2012

§ 1. Navn

Selskapets navn er Ringsaker Montessoriskole SA.

Selskapets adresse er 2372 Brøttum i Ringsaker kommune.

§ 2. Formål

Formålet til Ringsaker Montessoriskole SA er å etablere og legge til rette for drift av skole basert på Montessoripedagogikk.

Selskapet  

 • eier og driver Ringsaker Montessoriskole
 • eier, forvalter og driver de lokaler og uteanlegg selskapet måtte eie/leie til drift av skole
 • forestår de nødvendige tiltak og aktiviteter for å sikre driften
 • engasjerer seg i tiltak som positivt påvirker barns oppvekstmiljø
 • arbeide for gode relasjoner hjem – skole, og skole – nærmiljø

§ 3. Årbeidsår

Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret.

§ 4. Medlemskap

Alle interesserte – privatpersoner, lag/foreninger og juridiske personer - kan bli medlem av Ringsaker Montessoriskole SA ved innbetaling av et andelsinnskudd. Lag/foreninger og juridiske personer må representeres av en myndig person over 18 år.

§ 5. Organisasjon

Selskapet Ringsaker Montessoriskole SA er et andelslag med åpent medlemskap og med begrenset økonomisk ansvar. Selskapet drives etter selvkostprinsippet. For selskapets forpliktelser hefter medlemmene bare med sitt andelsinnskudd. Kapital og medlemstall er vekslende. Ringsaker Montessoriskole SA kan være medlem av de lag, foreninger og medlemsorganisasjoner styret finner hensiktsmessig.

§ 6. Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøte etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøte kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer, se samvirkeloven $ 26 – 30:
a) Godskriving av foretakets egenkapital

§ 7. Andeler

Medlemmene tegner seg hver for minst en andel pålydende kr 500,- som innbetales på tilsendt giro. Det føres protokoll over medlemmenes andeler, og det utstedes andelsbevis.
Andelene forrentes ikke, og gir ingen form for annen avkastning. Andelene er knyttet til medlemmene og kan ikke omsettes eller overdras andre. Et medlem kan ha flere andelsinnskudd, men har bare en stemme på årsmøtet. Uttredende medlem har ikke krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd. Dør en personlig andelseier, eller en andelseier i form av et lag/forening eller juridisk person avvikles, tilfaller andelen Ringsaker Montessoriskole SA. Ved oppløsning av selskapet utbetales opprinnelige andeler til andelseiere, hvis midler finnes.

§ 8. Årsmøte

Årsmøtet er Ringsaker Montessoriskole SA sitt høyeste organ, og skal holdes en gang i året innen utgangen av mars.

Rett til å delta på årsmøtet har bare andelseiere eller deres fullmektige, samt valgte styremedlemmer. Andelseier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen kan stemme med mer enn en fullmakt.

Innkalling skjer enten ved annonse i lokalpressen eller brev til andelseiere senest 14 dager før møtet.
Saksliste, årsmelding, regnskap kan hentes og eventuelle forslag til årsmøtet kan leveres på Ringsaker Montessoriskole SA sitt kontor fra samme tidspunkt.

Forslag til saker må være styret, ved leder, i hende senest 1 uke før årsmøte avholdes.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Valg av 2 årsmøtedeltakere til å underskrive årsmøteprotokoll
 4. Styrets årsmelding
 5. Regnskap for siste regnskapsår
 6. Revisors merknader
 7. Fastsetting av godtgjørelse til styremedlemmer siste regnskapsår
 8. Valg av styrets- og skolestyrets leder
 9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styre og skolestyre
 10. Valg av valgkomité som består av 3 medlemmer
 11. Godkjenning av revisor
 12. Andre saker som er meldt til styret
 13. Saker til orientering

Leder velges for 1 år av gangen.

4 styremedlemmer velges for 2 år av gangen (første gang velges ett av styremedlemmene for 1 år).
2 varamedlemmer velges for 1 og 2 år av gangen.
Revisor godkjennes for 1 år av gangen.

Medlemmer i valgkomiteen velges for 3 år av gangen, med utskifting av ett medlem hvert år. Medlem med lengst ansiennitet er leder. Ved etablering av selskapet velges ett medlem for 2 år og ett medlem for 1 år.

Inntil 2 medlemmer av styret og 2 varamedlemmer til styret kan velges utenom andelseierne i selskapet. Inntil ett medlem av valgkomiteen kan velges utenom andelseierne i selskapet.

Valg og avstemninger blir avgjort ved alminnelig flertall. Til vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. Alle myndige medlemmer over 18 år som har tegnet andel(er) og betalt andelen(e) før årsmøtet, har stemmerett.

Avstemming foregår ved håndsopprekkning, hvis ikke skriftlig avstemming kreves av minst 1/3 av de fremmøtte.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.
Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Denne skal refereres og underskrives av de valgte representanter.

§ 9. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst 2/3 av medlemmene krever det. Innkallingen til, og saksbehandlingen på det ekstraordinære årsmøtet følger samme regler som for det ordinære årsmøtet.

§ 10. Konstituering av styre og skolestyre

Ringsaker Montessoriskole SA har et styre og et skolestyre etter privatskoleloven § 5-1 som er personidentiske. Med unntak av leder, som velges direkte av årsmøtet, konstituerer styre og skolestyre seg selv.

§ 11. Styre

Ringsaker Montessoriskole SA sitt styre skal bestå av leder, 4 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret forplikter foreningen utad ved underskrift av leder og ett styremedlem i fellesskap. Daglig leder gis prokura.

Det føres protokoll over styrets saksbehandling og vedtak.

Oppgaver

 • lede Ringsaker Montessoriskole SA sin virksomhet mellom årsmøtene etter dennes vedtekter og formål, samt vedtak fattet av årsmøtet
 • ha løpende kontakt med daglig leder
 • utarbeide årsmelding og regnskap
 • utarbeide de nødvendige budsjetter i samarbeid med daglig leder – disse legges frem for skolestyret for godkjenning
 • avgi innstilling i saker til årsmøtet

Styret kan selv utforme nærmere retningslinjer for sin virksomhet.

§ 12. Skolestyret

Skolestyret er personidentisk med styret i Ringsaker Montessoriskole SA.

I tillegg har daglig leder, representant for kommunen, lærerne, andre ansatte, elevrådet og foreldrerådet, møte- og talerett og med rett til protokolltilførsel i skolestyret.

Det føres protokoll over skolestyrets saksbehandling og vedtak.

Oppgaver i følge privatskoleloven:

 • Drive skolen i samsvar med formål, lover og forskrifter
 • Ansette daglig leder for skolen med pedagogisk og administrativt ansvar
 • Ansette undervisningspersonale i samarbeid med daglig leder
 • Anvise lønn til ansatte
 • Fastsette inntaksreglement
 • Vedta budsjett
 • Vedta regnskap
 • Fastsette ordensregler
 • Fremme saker om flytting etter privatskoleloven § 3-3 første ledd og bortvisning etter § 3-10 andre ledd
 • Vedtak om eventuelle skolepenger

Skolestyret kan selv utforme nærmere retningslinjer for sin virksomhet.

§ 13. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan vedtas med 2/3 stemmeflertall av avgitte stemmer på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. Endringsforslag fra styret skal følge innkallingen.

§ 14. Tvister

Alle tvister mellom selskapet og dets andelseiere eller mellom andelseierne innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtektene, avgjøres med bindende virkning for alle parter (jfr. rettergangslovens kap. 32) av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene et medlem hver og den tredje oppnevnes av Sorenskriveren i Hedmark.

§ 15. Andre forhold

Forhold som ikke er nevnt spesielt i vedtektene, reguleres av privatskoleloven og andre til enhver tid gjeldende lover og forskrifter på det aktuelle området.

§ 16. Oppløsning

Ringsaker Montessoriskole SA kan oppløses dersom 3/4 flertall på lovlig innkalt årsmøte eller ekstraordinært årsmøte krever det. Forslag om oppløsning må gå fram av innkallingen.
Innkallingen skal inneholde styrets forslag til anvendelse av selskapets midler, etter at gjeld er betalt og andeler tilbakebetalt til andelseiere.

Dersom antall stemmer for oppløsning ikke utgjør minst 1/5 av de som har stemmerett i selskapet, kan oppløsning bare vedtas av nytt årsmøte avholdt minst 2 måneder senere.


Vedtatt på stiftelsesmøte 26. april 2004.

Endret på årsmøte 31. mars 2005.

Endret på årsmøtet 23. oktober 2006.

Endret på årsmøte 18.10.2007.

Endret på årsmøte 28.03.2012.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om skolen? Ønsker du å vite mer om pedagogikken vi benytter? Kontakt oss så svarer vi på dine spørsmål!

Spørsmål og henvendelser

Nordheimvegen 35
2372 Brøttum
Telefon: 62 36 48 84
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vår kjernetid er

Mandag - fredag 08.00 - 15.00

fn-skolelogo 2